Ajalugu

Muusikalise põhihariduse andmine Türil algas 1973. aastal, kui loodi Paide Muusikakooli Türi filiaal ning direktori käskkirjas, mis oli välja antud 1. septembril 1973, oli kirjas järgmine tekst:

„Avan vastavalt lastevanemate soovile Türi keskkooli ruumes Paide lastemuusikakooli Türi filiaali.“

Direktor
Karl Juurikas.

Sügisest alustas muusikaõpinguid  20 õpilast klaveri, akordioni, klarneti ja viiuli erialal. Kui liita sinna juurde 17 õpilast, kes õppisid Türi ja selle piirkonna lastest Paide lastemuusikakoolis juba varem, võis Türi filiaali õpilaste üldarvuks lugeda 37. Õppetöö toimus Türi keskkooli vanas ja uues majas. Uues majas oli koolil kaks pianiinot, vanas majas kasutati selle maja pianiinot. Edaspidi inventar suurenes ühe pilli võrra ja suurenes ka õpilaste arv koolis. Üha enam hakkas tunda andma keskkooli ülekoormatus ning 1980/1981 õppeaastal olime kõik koos väikeses koolimajas, kus aga peagi algas kapitaalremont. Tuli töötada kodudes, kasutada Türi Metsakombinaadi saali ja ühe suure elumaja keldris asuvat kaminasaali kuni õppeaasta lõpuni. Olukord oli äärmiselt keeruline.

1981/1982 õppeaastal anti kooli käsutusse vana polikliiniku maja Paide tn. 16, millest meie kasutada jäi II poolaastast ainult ¼ ruumidest. Koolis oli selleks ajaks juba 63 õpilast. Õpetajad, kes töötasid ainult Türi filiaalis, olid Merle Neem, Maire Roovik ja Anne Lukk ning lisaks neile käis Paide Muusikakoolist Türile tööle 8 õpetajat. Vaatamata keerulistele töötingimustele oli kooli tegevus aktiivne algusest peale. Igal aastal toimusid kontserdid lastevanematele, Türi ja selle piirkonna asutustes-koolides, võeti osa konkurssidest ja ülevaatustest regioonis ning vabariigis.

1984/85 õppeaasta jooksul saadi kooli käsutusse jällegi terve maja. Lastevanemate abiga remonditi klassid ja sisustati need vajalike esemetega (kardinad, kasutatud mööbel jms.). Kuna majanduslik abi põhikoolist oli suhteliselt väike, sest seal toimus kapitaalremont ja filiaali lõpuaastatel hakati uut hoonet ehitama, hakkas järjest enam tekkima vajadus oma iseseisva kooli järele.

Ajakirjanik Merle Rips kirjutab aastal 1990 10. aprilli Järva Teatajas: “Kahe kuu jooksul on õpetajate ja lastevanematega kohtunud linnapea Theo Aasa (lühiduse tõttu nimetame nii, kuigi volituste-õiguste järgi on tegemist linna täitevkomitee esimehega), kultuuriosakonna juhataja Aivo Prüssel, hariduskoondise juhataja Andres Taimla, Kultuuriministeeriumi esindaja Ene Raid, Paide lastemuusikakooli direktor Tõnis Hiob. Ühest lahendust, mis rahuldaks kõiki, on raske leida. Liiati veel nii lühikese aja ja kõhna rahakotiga. Kuid ometi on jutuajamised tulemusi andnud.”

Merle Rips tsiteerib ajalehe veergudel Theo Aasat: “Volikogul arutasime, kas Türi linnal on oma muusikakooli vaja või ei. Kõik olid sellega päri, et on vaja.” Tänu linnapea Theo Aasa ettevõtlikkusele sai see ka teoks 1. septembril 1990.a.

Türi Muusikakooli esimeseks direktoriks oli 1.09.1990-1.06.1994 Aja Varblane.

Ajakirjanik Olev Kenk kirjutab aastal 1990 30. augusti Järva Teatajas: “Raske on selle kooli avamise poolt- ja vastuargumente kirja panna. Emotsionaalse inimesena on Aja Varblane pidanud üle elama nii mõndagi. Julgelt võib öelda, et kui õnnelik juhus poleks Türile elama ja tööle toonud seda tublit ja energilist akordioniõpetajat, oleks linna kultuurielu märksa vaesem olnud. Ka oma muusikakooli poleks ikka veel.”

Merle Rips kirjutab aastal 1990 8. septembri Järva Teatajas: “Soe ja päikesepaisteline 1.september kutsus türilasi linna peale. Keda oma last kooli saatma, keda kaunist sügisilma nautima. Pisut enne kella nelja pärast lõunat kõlas Türi Muusikakooli ees akordionimuusika. Asutati pidulikult avama uut kooli. Linnapea Theo Aasa tõi kingiks kaasa sini-must-valge lipu, kultuuriosakonna juhataja Aivo Prüssel värviteleri (esialgu küll passi), 1. Keskkooli direktor Reiu Sootla tulevase maja tarbeks ukseluku ja tema kolleeg 2. Keskkoolist Leonhard Soom oma õpilaste nimekirja, kust vajaduse korral lisa leida muusikakooli laste perre. Pealinna ülemustest oli kohal Ene Raid. Häid sõnu ja soove öeldi palju. Türi Kammerkoor tegi seda lauludega.”

Kokku alustas või jätkas koolis õpinguid 74 õpilast. Õpiti klaveri, akordioni, klarneti, trompeti, viiuli, tšello, saksofoni, trombooni ja löökpilli erialadel. Esimeste põhikohaga töötavate õpetajatena asusid tööle Aja Varblane, kes direktoritöö kõrval andis ka akordionitunde, Anne Laimets, Merike Kaljula, Viia Väljaots, Ulvi Oismann ja Egle Krull. Silja Aavik asus tööle õppealajuhatajana ja selle kõrvalt andis ka solfedžo ja üldklaveri tunde. Osalise tööajaga töötasid Aivar Lai, Aino Tamm, Teet Tihvan, Kaja Karp, Ain Hansumäe, Jüri Kuusik ja Valdo Preema.

Alates 2.06.1994 asus muusikakooli juhtima Silja Aavik.

Iseseisva kooli esimese 10-aasta jooksul lisandusid põhikohaga õpetajate hulka Maris Rõõmussaar, Miina Jõgisalu, Silvi Nielson, Heidi Matkur, Kaidi Piigert ja Ants Oidekivi.

24.08.2007 pandi nurgakivi Türi Muusikakooli uuele õppehoonele http://www.muusikakoolid.ee/arhiiv/www.eestimuusikakoolideliit.ee/index.php?mid=432 

Suur muutus nii muusikakooli kui ka Türi valla haridus- ja kultuurielus toimus 2008. aastal, kui avati spetsiaalselt muusikakooli vajadustest lähtuvalt ehitatud uus õppehoone Türi Kultuurimaja juurdeehitusena. Oleme siiralt tänulikud, et selleaegne Türi Linnavolikogu- ja Linnavalitsus muusikalise põhihariduse andmise üheks oma prioriteediks seadis, uue maja projekti algatas ning ühinenud omavalitsus Türi Valla näol selle realiseeris.
Uude majja kolimisega algas uus elu. Siinjuures tuhat tänu Hasartmängumaksu Nõukogule, kes eraldas muusikakooli poolt koostatud projekti alusel 1,5 miljonit eesti krooni pillide ja muude õppevahendite ostmiseks. Kui seda abi poleks olnud, ei kujuta ette, millise inventariga me uusi ruume oleksime sisustanud. Oluliselt täienenud pillipark andis võimaluse avada uusi erialasid (eufoonium, metsasarv, tšello, oboe). Suur samm astuti edasi solfedžo ja muusikaloo õpetamise kaasajastamisega, luues kaasaegsed infotehnoloogilised võimalused õppetöö läbiviimiseks.

Märkimisväärseks ettevõtmiseks oli Eesti Muusikaõpetajate Sümfooniaorkestri asutamine 2009. aasta lõpus Türi Muusikakooli tänase õppealajuhataja ja tšelloõpetaja Helen Ott’i eestvedamisel ning C-JAM noorte tšellistide suvekooli algatamisel alates aastast 2014. Tore, et meie vilistlane Iren Lill korraldab kevadfestivale ja toob Türile huvitavaid kontserte, mis harivad ja arendavad kuulajaskonda ning on oluliseks lisaväärtuseks muusikahariduse andmisel.

2019/2020 õppeaastal avati kromaatilise kontsertkandle huviala ja 2020/2021. õppeaastast unikaalne harfi huviala.

Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Eesti Noorsootöö Keskusega tunnustab igal aastal üleriigiliselt noorsootöö valdkonna parimaid tegijaid, inimesi, ettevõtteid ja organisatsioone, kes on panustanud noorsootöösse, valdkonda edendanud, algatanud uusi tegemisi ja mõjutanud valdkonna arengut kohalikul, maakondlikul või üleriigilisel tasandil.
29. jaanuaril 2020 Tallinnas toimunud noortevaldkonna tunnustussündmusel anti Türi muusikakoolile tiitel „AASTA HUVIKOOL 2019“.

Türi Muusikakool on Eesti Muusikakoolide Liidu liige alates 1993. EML asutamisprotokoll. Asutajaliikmed

Täna on juriidilise isikuna Eesti Muusikakoolide Liidu liige Türi Vald.
MTÜ Eesti Muusikakoolide Liit, rg-kood 80013270 (VV 28.03.2007 otsus nr 42), valla nimel teostab liikmeõigusi Silja Aavik (Türi Vallavalitsuse 5.12.2017 korraldus nr 323).